• Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden voor dienstverlening door PrikkelPraat, kinder en opvoedcoaching.

   

  Artikel 1: Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
  2. opdrachtneemster: PrikkelPraat, kinder en opvoedcoaching.

  Artikel 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en
  opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

  Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever
  ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtneemster retour is ontvangen. De bevestiging is
  gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie.
  De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van
  de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
  3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
  daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
  overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

  Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
  1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar
  werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
  nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
  2. Opdrachtneemster kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening
  brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft
  verleend.
  3. Indien opdrachtneemster derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe
  slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

  Artikel 5. Geheimhouding
  Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding
  tegenover derden.

  Artikel 6. Honorarium
  1. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
  2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de
  omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

  Artikel 7. Betaling
  1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels
  overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening.
  2. Het honorarium van opdrachtneemster wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan
  opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtneemster hierover andere
  afspraken hebben gemaakt.
  3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die
  opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
  betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

  Artikel 8. Annulering en opzegging
  1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtneemster wenst te annuleren,
  dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven.
  Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen
  annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in
  rekening te brengen.
  2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging
  dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

  Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze
  algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster,
  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de
  kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
  opdrachtneemster haar woonplaats heeft.
  3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
  een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 10. Aansprakelijkheid
  Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtneemster u eerst aan om contact op te nemen
  met uw huisarts. Het advies van opdrachtneemster is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
  Opdrachtneemster sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in
  verband met de geboden diensten door opdrachtneemster, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan
  de zijde van opdrachtneemster.